<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Almedalsveckan

Uppdaterad:

Seminariet under Almedalsveckan gick bra. Intressanta mot- och medhåll under seminariet och ledarkrönikan i Aftonbladet dagen efter har gett mig den energi jag behöver för att slutföra manuset. Snart kan manus (peppar peppar) skickas för korrekturläsning. Förhoppningsvis inga fler ändringar.

Jag, Nisha Besara och Ursula Berge talade om utanförskap på ett seminarium ordnat av Folkbildningsförbundet. Vi tre hade liknande ingång eftersom vi ifrågasatte det diktomiska sysnättet att antingen se människor som utanför eller innanför. Vi fick mothugg från en folkpartist i publiken. HennesLink ingång var inte helt oväntat svenska språkets betydelse för delaktighet/integration/innanförskap.

“Almedalsveckan”