<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Godmorgon världen!

Idag diskuterade panelen i Godmorgon Världen boken Small, medium eller Large? (ca 45 minuter in i programmet). Panelen, som idag utgjordes av Göran Greider, Dalademokraten, Karin Rebas, Dagens Nyheter och Carl Rudbeck, krönikör för Sydsvenskan, fick frågan om de höll med mig om att det behövs en ny sorts svensk identitet för att skapa ett sammanhållet mångfaldssamhälle.

Diskussionen kom att handla om dels behovet av en enande identitet för att känna gemenskap och dels om en svensk identitet kunde skapas ovanifrån. Det som var överraskande var att Greider var minst kritisk (eller mest positiv). Han höll med (mig) om att man behöver förändra bilden av vad som utgör den svenska normaliteten, vilket jag benämner som den svenska identiteten - svenskheten.

Rudbeck och Rebas kritik handlade i huvudsak om att en nationell identitet inte kunde beordras uppifrån. Jag håller med om detta. Ett sådant projekt skulle falla lika platt som Folkpartiets förslag om att ta fram en litteraturkanon. Jag tror däremot att staten kan ge förutsättningar för att underlätta uppdateringen av den svenska identiteten - svenskheten. Den behöver inte skapas från grunden då det redan idag existerar en sådan. Ett konkret sätt är att se över de nationella helgdagarna. Ett annat är att ta bort sådant som hindrar alla från att delta i de sammanhang där svenskheten ständigt är under förhandling. Ett tredje sätt är att inte definiera allt som inte motsvarar bilden av traditionell svenskhet som undantag, t.ex. att Marjaneh Bakthiari, Jonas Hassen Khemiri eller Mohamed Omar inte definieras som invandrarförfattare utan som svenska sådana.

Jag tror också att när man är en del av en gemenskap så kan det många gånger vara svårt att ens vara varse om att man är medlem av en sådan. De som utgör normen tror för det mesta att de saknar etiketter.Det är när man står utanför en gemenskap som man blir varse om den. Det är också när man inte är del av den nationella gemenskapen som svenskheten behöver erövras. Det är därför som jag tror att diskussionen om behovet av att anpassa och uppdatera den nationella svenska identiteten känns angelägnare för mig än för Karin Rebas eller Carl Rudebeck.

“Godmorgon världen!”

 1. Blogger Pezhman Says:

  Diskussionen i "God morgon" världen visar att det pågår en debatt om dessa frågor. Det är häftigt att du går i täten just nu. Prövningen ligger i att få den svenska vänstern på den linjen. Det är på många sätt synd att svensk socialdemokrati inte tagit integration och mångfaldsfrågorna på större allvar. Men det är inte på något sätt sent än. Hoppas det går bra med boken förresten! Ha det bra.

 2. Blogger Selberg-Zaib Says:

  Hallå där! Råkade på din blogg då Esbati bloggade om din senaste bok. Super kul!

  Ja det här med att definiera sin identitet eller i detta fall svenskhet blir aldrig aktuellt förrän man ställs inför något som upplevs som främmande. Det är ofta genom att sätta etiketter på andra som man samtidigt definerar sig själv, indirekt.

  Jag har funderat på det här med att uppdatera helgdagarna i Sverige till att vara mer inklusiva men måste erkänna att jag inte ser hur det skall göras. Idéer?

  Jag tror att media ibland använder benämningar som "invandrarskribenten/författaren" för att de felaktigt tror att de gör dom en "tjänst" genom att visa upp att "invandrare" kan också minsann. Sen det faktum att de flesta av dessa så kallade "invandraförfattare" är födda i sverige eller har bott här en längre tid, verkar falla bort totalt.

 3. Blogger qaisar Says:

  Kul att du hittade hit.

  När det gäller det här med identiteter slog det mig häromdagen att identitet handlar egentligen om hur man identifierar sig med andra. Identitet blir därmed något som uppkommer i mötet med andra, antingen speglar man sig med/i andra eller (som du också skriver) användes identiteten som ett sätt att särskilja sig från andra.Och eftersom identiteter uppkommer i mötet med andra så är identiteter alltid föränderliga beroende av kontexten.

  Ett sätt att lösa det här helgdagar skulle kunna vara att ha vissa gemensamma nationella helgdagar och sedan ha ett helgkonto som kan disponeras efter behag. Vill man fira ramadan, Chanuka, jul eller bara vara ledig för att det är soligt ute så kan man använda sitt helgkonto. Tror att det finns ett liknande system i USA. Är osäker!

 4. Blogger Selberg-Zaib Says:

  Visst är de föränderliga. Identitet för mig är en process, det är inte något statiskt utan något konstant flytande och föränderligt. Man tar bort, lägger till, tänker om osv.

  Jag kan rekommendera en oerhört bra bok om identitet av Amin Malouf, In the name of identity. Han tacklar visserligen extremismen idag och menar att allt är en "quest for identity".

  Helgkonto skulle inte va helt fel!