<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d-1143171956035113261', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mohamed (Omar) skriver klokt

Min favoritpoet, Mohamed Omar, har skrivit en superb text i dagens Expressen. Måste läsas!

“Mohamed (Omar) skriver klokt”

 1. Anonymous Ida D. Says:

  Ja, jag var på hans blogg under närmaste tiden och fick fajtas med nazister, riktiga islamhatare och exil-iranier som driver kampanj mot islam...
  Vart tog du vägen..? :o)
  Kommenterar du aldrig på andras bloggar..?

  mvh / Ida D.
  Forum För Frihet

 2. Blogger qaisar Says:

  Hej Ida! Sorry! Har varit en mycket dålig bloggare. Mycket på jobbet och med boken. Ska bli bättring.

  Hörde Mohamed idag på p1 (tankar för dagen), mycket intressant.