<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det sannolika omslaget

torsdag, augusti 23, 2007 by qaisar

Efter att ha diskuterat olika förslag till bokomslag med Anna T och Richard H är följande förslag favorit. Boken kommer att släppas under sista veckan i oktober alternativt första veckan i november.

Mahmood svarar Sidea

torsdag, augusti 16, 2007 by qaisar

Emanuel Sidea har på sin blogg frågat mig (och ett antal andra personer) om vilka 5 böcker som har sprängt min (vår) världsbild. Här följer listan utan inbördes rangordning:

En bok blir alltid dömd efter dess omslag

by qaisar

Det blir inte mycket aktivitet här på bloggen p.g.a. att mitt jobb kräver (nästan) hela min uppmärksamhet. Idag fick jag korrektur och ett antal (7) förslag till bokomslaget av Richard Herold Atlas förlag. Detroit kommunikation har gjort ett bra jobb. Har du någon favorit?

Det är verkligen sant som Per Wirtén skrev i sin blogg för några månader sedan att ens text tar kliv till en annan dimension när man ser den "satt" för första gången. Det blir liksom på riktigt!