<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d-1143171956035113261', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det sannolika omslaget

Efter att ha diskuterat olika förslag till bokomslag med Anna T och Richard H är följande förslag favorit. Boken kommer att släppas under sista veckan i oktober alternativt första veckan i november.

“Det sannolika omslaget”

 1. Anonymous Anonym Says:

  Grymt! Det här blir en kioskvältare som lämnar alla simpla deckare långt bakom sig på läsartoppen.

  Nikos Tsakiridis

 2. Blogger Selberg-Zaib Says:

  Looking good! Det går inte att ha själva svenska flaggan "flytandes" i själva titeln? Eller blir det för uppenbart?

  Snart kommer fredsprojektets handbok ut, förhoppningsvis i tid till bokmässan! Håller dig uppdaterad på bloggen.

 3. Blogger Jesper Says:

  räknar dagarna...!:)
  När du var på Bommers för att föreläsa för oss ssu.are öppnades mina ögon - tack!

  Det är sånt som är bäst med rörelsen, att alltid, alltid få lära sig nytt - och få hopp!

  /Beundrare

 4. Anonymous Nisha Says:

  Q, äntligen är boken här! Och du är utmanad: http://divblog.wordpress.com/2007/10/28/sju-sanningar-om-mig-sjlav/

 5. Anonymous rouzbeh Says:

  Hej Jag är journalist och ska skriva reportage om just Svenskhet. Vi hadeen läsarpanel om tidningen och juste "Svenskhet" var ett ämne som alla ville läsa om. Det råkar vara en av mina privata huvudbry. Var kan man köpa din bok? Sen skulle du vilja kanske medverka i tidningen?

 6. Anonymous Anonym Says:

  https://www.flashback.org/t1402593 något du borde läsa!