<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d-1143171956035113261', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

En bok blir alltid dömd efter dess omslag

Det blir inte mycket aktivitet här på bloggen p.g.a. att mitt jobb kräver (nästan) hela min uppmärksamhet. Idag fick jag korrektur och ett antal (7) förslag till bokomslaget av Richard Herold Atlas förlag. Detroit kommunikation har gjort ett bra jobb. Har du någon favorit?

Det är verkligen sant som Per Wirtén skrev i sin blogg för några månader sedan att ens text tar kliv till en annan dimension när man ser den "satt" för första gången. Det blir liksom på riktigt!


“En bok blir alltid dömd efter dess omslag”

 1. Blogger Jonas Morian Says:

  Grabbarna på Detroit är duktika. Hälsa Linus, Kim och Pelle nästa gång du träffar dem. Själv gillar jag förslag 1 och 5 bäst.

 2. Blogger qaisar Says:

  Tack för smakrådet, Jonas. Själv gillar jag förslag 1 bäst. /Q

 3. Anonymous pia Says:

  Jag gillar ettan, alternativt den sista. Titeln låter intressant!

 4. Blogger qaisar Says:

  Till Pia: Kul att du gillar titeln. Är ibland rädd för att den är alltför abstrakt.

  Ettan är den som har flest röster so far. Vore det inte snyggare (och mer symboliskt laddat) om titeln är i gult (svenska flaggans färger)?

 5. Blogger Selberg-Zaib Says:

  Jag gillar ettan och femman bäst. (av ettan och femman gillar jag ettan bäst) Titeln är inte abstrakt och särskilt när du har undertexten som vidare förklarar bokens innehåll.

  Jag tycker att du definitiv ska ha blå gul färg på titeln. Detta ger den en förankring i Sverige (som jag antar du har begränsat bokens innehåll till?) och är samtidigt tankeväckande. Stort grattis förövrigt! :)

  Hälsningar från Dubai